602 419 819, Po-Pá: 9-17 hod.

Nová zelená úsporám Dotační programy

Podívejte se na aktuální seznam vypsaných dotačních programů a zjistěte, na kterou podporu máte při pořízení stanice nárok.

 

1. Dotační programy pro rodinné domy

Výše dotace na jednu dobíjecí stanici činí 30 000 Kč, nebo 60 000 Kč na dva dobíjecí body pro jeden rodinný dům. Termín podání žádosti o podporu je od 12.10.2021 až do roku 2025.

Podmínky programu:

 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. 
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.
 • Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci rodinných domů a nesmí být využívány veřejností a komerčně provozovány.
 • Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % celkových přímých realizačních výdajů. V případě využití některého z dotačních bonusů je celková výše podpory omezena na max. 60 % celkových přímých realizačních výdajů.

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření NZÚ. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

 

 

2. Dotační programy pro bytové domy

Výše dotace na jednu dobíjecí stanici v bytovém domě pro osobní použití činí 45 000 Kč. Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích stanic, kolik je bytových jednotek v domě. Termín podání žádosti o podporu je od 12.10.2021 až do roku 2025.

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

 • Vlastníci stávajících bytových domů.
 • Vlastníci novostaveb.
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů.
 • Pověření vlastníci bytových jednotek.

Podmínky programu:

 • Celková výše podpory na jednu žádost, včetně případných dotačních bonusů, je omezena na max. 50 % celkových realizačních výdajů, přičemž výše podpory pro jednotlivá podporovaná opatření nemůže přesáhnout doložené výdaje pro danou podoblast podpory.
 • Podány a vyplaceny mohou být pouze žádosti, u nichž činí výše podpory na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.
 • Realizace podporovaných opatření musí být provedena dodavatelsky. Dodavatel realizující opatření musí mít příslušná oprávnění a odbornou způsobilost pro provádění prací daného typu.
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit, řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném bytovém domě (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěny na pozemcích ve vlastnictví žadatele nebo v nájmu žadatele, a to minimálně po dobu udržitelnosti
 • Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci bytů v daném bytovém domě a nesmí být využívány veřejností a komerčně provozovány.

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 20 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 50 000 Kč a k opatřením v kombinaci s nákupem bytové jednotky v novém bytovém domě.

Publicita

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci a financování projektu z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, a to formou štítku o minimální velikosti 200x100 mm. Štítek je žadatel povinen umístit v místě realizace projektu, na veřejnosti dobře viditelném místě (plot, fasáda domu apod.) do jednoho měsíce od ukončení realizace projektu. Štítek musí být proveden z ekologicky šetrného materiálu, např. kov, sklo nebo leštěný kámen. Tiskový podklad pro výrobu štítku je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu NZÚ. Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory za daný nástroj publicity a to 2 500 Kč.

 

3. Další dotační programy 2022 - 2027

Za pozitivní lze považovat skutečnost, že tak jako v dosavadním období bude i pro období 2022 - 2027 moci ČR na rozvoj čisté mobility počítat s podporou z Operačních programů (OP). Přesné podmínky se dozvíme v průběhu roku 2022.

Níže uvedený přehled zacílení jednotlivých OP ve vztahu k čisté mobilitě vychází ze schváleného vládního materiálu „Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020“.

 • Program na podporu nákupu osobních i nákladních vozidel na alternativní paliva pro podnikatele a budování příslušné neveřejné infrastruktury (včetně bytových či nebytových domů).

 • Program na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel (autobusů/trolejbusů) a budováním související infrastruktury dobíjecích a plnících stanic pro veřejnou dopravu.

 • Program na podporu budování veřejné infrastruktury pro alternativní paliva s důrazem na dobíjecí stanice a vodíkové plnicí stanice. Předpokládá se, že by na tuto oblast mohlo být vyčleněno až 4 mld. Kč.

 

Pomůžema vám získat dotaci

Kontaktujte nás

Pro další informace o projektech profesionálních nabíjecích stanic.